Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:119
E-mail: zoran.gligoric@rgf.bg.ac.rs

Управљање пројектима у подземној експлоатацији I

О предмету

Студијски програм: Подземна градња (VIII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Управљање пројектима у подземној експлоатацији I

Предавачи: проф. др Зоран Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената модула за подземну експлоатацију за управљање рударским пројектима у подземној експлоатацији

Исход предмета: Рударски инжењер-менаџер рударским пројектима у подземној експлоатацији

Садржај предмета:


Теоријска настава
Увод. Пројекат. Шта је пројекат. Циклус пројекта. Идентификација проблема. Дефинисање. Планирање пројекта. Реализација. Примена. Процена. Рударски пројекат. Интензитет капитала. Дуг предпроизводни део. Геолошки ризици.Инжењерски ризици. Економски ризици. Политички ризици. Необновљив ресурс. Учесници у реализацији пројекта. Инвеститоир. Косултант. Пројектант.Ревидент. Стручни надзор. Извођач. Управни надзор. Фазе реализације пројекта. Становиште инвеститора. Генерална подела фазе реализације пројекта. Приступ W. Hughes-а.Приступ Snowdon-а. Планирање пројекта. Аспекти истраживања студија. Прелиминарна студија процене. Прелиминарна Студија оправданости. Студија оправданости. Улога консултанта у реализацији пројекта. Становиште извођача радова. Органозационе структуре за реализацију пројекта. Пројектовање организационих структура. Израда понуде. Управљање људским ресурсима. Руководиоц пројекта. Тимски рад на пројекту. Развој пројектних тимова. Формирање пројектног тима. Функционисање пројектног тима. Уговарање. Поступак уговорања реализације пројекта. Врсте уговора. Учесници у уговарању. Управљање квалитетом пројекта. Функција управљања квалитетом пројекта. Поступак управљања. Обезбеђивање квалитета пројекта. Управљање ризиком пројекта. Приступ управљању ризиком. Концепт. Методе управљања ризиком. Планирање реализације пројекта. Време реализације. Ресурси. Трошкови. Методе и технике. Структурни дијаграм. Методе кључних догађаја.Методе распоређивања радне снаге. Методе процене трошкова. Гантограми. Технике мрежног планирања.
Практична настава
Вежба. Цео семестар се ради обједињена вежба, која третира пројекат од почетка до краја.

Литература:

  1. Петар Јовановић: Управљање пројектима
  2. Ching Lai Hwang, Kwangsun Yoon: Multiple Attribute Decision Making ISBN 3-540-10558-1;
  3. Thomas F. Torries: Evaluating Mineral Projects ISBNO 0-87335-159-2;
  4. D.W. Gentry, T.J.O`Neil: Mine Investment Analysis ISBNO-89520-429-0;
  5. Ian C. Runge: Mining Econimics and Strategy ISBN 0-87335-165-7;
  6. Barry F. Anderson: The Three Secrets of Wise Decision Making ISBN 0-97-22177-0-3;
  7. W.J DeCoursey: Statistics and Probability for Engineering Applications ISBN 7506-7618-3

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Едукација на рачунарима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
35
50
Предиспитне обавезе Поена
15

Додатни услови оцењивања: