Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Геолошки хазард и ризик

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геолошки хазард и ризик

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Циљ предмета: Стицање основних знања о природним и геолошким хазардима, методологији процене хазарда и ризика, могућностима и ограничењима примене метода, методама превенције и заштите.

spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Оспособљавање студената за самостално изучавање и процену хазарда и ризика од геолошких хазарда.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод, Основни појмови и дефиниције, теоријске основе; 2. Геолошка средина-природна средина, природни хазарди-геолошки хазарди; 3. Социоекономски апект природних и геолошких хазарда, 4. Класификација геолошких хазарда; 5. Основни принципи изучавања геолошких хазарда и ризика; 6. Методе анализе геолошких хазарда; 8. Методе процене геолошких хазарда; 9. Методе анализе ризика од геолошких хазарда; 10. Методе процене ризика од геолошких хазарда; 11. Примена процене хазарда и ризика; 12. Методе превенције и заштите; 13. Управљање ризиком од геолошких хазарда; 14. Геолошки хазарди и ризик на територији Србије са посебним освртом на подручје Београда; 15. Законска регулатива и пракса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Квалитативна процена хазарда и ризика израда карте хазарда и ризика за различите намене
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code

Литература:

  1. Fred G Bell: Geological Hazards, Their Assessment, Avoidance and Mitigation, 1999, F&FN Spon, ISBN: 0-419-16970-9
  2. Keith Smith: Environmental Hazards, assessing risk and reducing disaster, 2007, Taylor&Frensis, ISBN: 0-415-31804-1
  3. Проширена литература: Интернет презентације и публикације
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarenplast voltarene

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације

cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 40
усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 5
практична настава 5
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: