Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 219
E-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Геонаслеђе и геотуризам

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геонаслеђе и геотуризам

Предавачи: проф. др Мери Ганић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање општих знања о значају геоналсеђа и оспособљавање кадрова за професионално бављењем пословима геонаслеђа

pill abortion stories read abortions stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Исход предмета: Након савладаног курса, студент треба да се упозна са општим појмовима о геонаслеђу у Србији, вредновању објеката области привреде, културе и науке.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
spyware text messages sms spy app free sms spy app
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава: Појам и значај геонаслеђа, историјски развој идеје геолошког наслеђа у Европи и Србији. Однос геодиверзитета и геонаслеђа. Критеријуми и опште прихваћени стандарди у дефинисању и издвајању објеката геонаслеђа. Методологија истраживања објеката, критеријуми вредновања геолошког наслеђа код нас и у свету. Интерпретација објеката геолошког наслеђа у геолошким картама и тумачима и пројектним документацијама. Гонаслеђе као културна баштина. Геонаслеђе и туриза., Концепт геолошког наслеђа у Србији, правни аспект и законски оквири. Заштита објеката геолошког наслеђа.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Упознавање са са многим важним објектима и локалитетима од посебног значај.
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreen online coupons open rite aid coupon
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vermox prodej vermox spc vermox cena

Литература:

  1. Wimbledon W. A. P., BentonM.J., Bevins. R.E., Bleck G.P., Bridgland D.R., Cleal C.J., Cooper R.G., May V.J., 1995:The development of a methodology for the selection of British sites for conservation. Part 1. Modern Geol., 20, p. 159-202.
  2. ProGeo (Wimbledon W. Et al) 1998: A first attempt at a geosites framework for Europe- na IUGS initiative to support recognition of world heritage and European geodiversity, Geologica Balkanica 28, 3-4, Special issue «Geologica heritage of Europe», BAN, p. 5-32.
  3. Nojković c, Mijović D., 1998; Zaštita geonasleđa u Srbiji- nekad i sad. Zaštita prirode, 50. Zavpod za zaštitu prirode Srbije, 439-442.
  4. Пантић Н, Белиј С Мијовић Д. (1998): Геонаслеђе у систему притодних вредности и његова заштита у Србији; Часопис Заштита притоде, бр. 50, Завод за заштиту природе Србије, Београд, 407-413.
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pill abortion stories natural abortion abortions stories
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања са видеопрезентацијама

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how married men cheat cheat on your wife black women white men
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 5
практична настава 5
колоквијум-и 25
семинар-и 25

Додатни услови оцењивања: