Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска геологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS), Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска геологија

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

hiv prevention site aids testing at home
why men cheat how women cheat dating for married people
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code

Циљ предмета: Овладавање знањима потребним за разумевање механизма понашања стенских маса и терена у условима деловања природних агенасa - у смислу геолошких хазарда, у изградњи и интеракцији са објектима, упознавање са основама методологије инжењерскогеолошких истраживања неопходним у комуникацији на истраживачким пројектима yа различите врсте објеката, упознавање са инжењерскогеолошким условима изградње различитих врста објеката.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Исход предмета: Оспособљеност за самостално и целовито сагледавање проблема у обезбеђењу потребних инжењерскогеолошких услова изградње објеката, у примени основних метода инжењерскогеолошких истраживања, оцени утицаја геолошких хазарда.

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
proscar online uk proscar online uk proscar online uk

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет изучавања инжењерске геологије, основни појмови, однос према другим геолошким и негеолошким дисциплинама, Инжењерскогеолошке врсте стенских маса и њихова основна својства, Својства стена: петрографска, физичка, водно-физичка, Механичка и технолошка својства стена, Својства стенских маса у склопу терена, терен као природна конструкција,Савремени геолошки процеси, егзогени: различити типови ерозије, Падински процеси, Ендогени савремени геол. процеси: геотермичност, неотектоника, сеизмичност, Основи методологије инжењерскогеолошких истраживања, Инжењерскогеолошки услови изградње хидротехничких објеката, Инжењерскогеолошки услови изградње подземних објеката, Инжењерскогеолошка истраживања за потребе просторног и урбаног планирања, Инжењерскогеолошки услови изградње саобраћајбница, Инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње депонија. Примери из праксе.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда елабората вежбања са приказом резултата појединачних метода истраживања, самостално урађеним инжењерскогеолошким пресеком терена, приказом и анализом инжењерскогеолошких истраживања за конкретан објекат .
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. М.Јањић, 1982, Инжењерска геологија са основама геологије, Научна књига, Београд
  2. М.Јањић, 1979, Инжењерска геодинамика, РГФ, Београд
  3. Bel F.G. 1993, Engineering geology, Blackwell Sc.Ltd. Oxford
  4. Радови са научно стручних скупова и часописа, доступна практична искуства из реализацје различитих пројеката
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
pharmacy discounts read pharmacy discounts
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, визуелна презентација, консултације, израда и одбрана вежби, израда и презентација семинарских радова, непосредно упознавање са иѕвођењем истражива

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 50
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 40
колоквијум-и
семинар-и

Додатни услови оцењивања: