Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

Структурна геологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS), Геотехника (III семестар -OAS), Геофизика (III семестар -OAS), Хидрогеологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Структурна геологија

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић, мастер Немања Крстеканић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Циљ предмета: Је упознавање са основама Структурне геологије као научне дисциплине и морфолошким, генетским и кинематским карактеристикама простих и сложених геолошких структура.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: По одслушаном курсу из Структурне геологије и добијању позитивне оцене стеченог знања, студент ће бити способан да препозна све основне типове геолошких структура, да презентује начин појављивања, детаљно опише морфологију, прикаже начин настанка геолошких структура и објасни њихову генезу.

walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Упознавање појма геолошка структура. Просторни положај и начин приказивања геолошких структура. Прикупљање података и рад на терену. Пројекције положајне лопте у структурној геологији. Наука о склопу. Увод у појмове силе (стреса) и деформације стенских маса. Појам дуктилних (пликативних) и кртих (дисјунктивних) структурних облика. Пукотине, раседи, пукотински и раседни склопови. Набори, карактеристике наборног склопа. Секундарне структурне. Кливаж, будинаж, мулион структуре. Увод у структурну анализу.
Практична настава:
Вежбе - Рад са геолошким компасом. Стереографска пројекција. Пројекција положајне полулопте, Schmidt-ове Wulf-ове мреже. Употреба пројекције положајне полулопте. Ротација положајне полулопте. Приказивање геолошких структура. Конструкција и интерпретација геолошких структура на картама. Тектонске координатне осе и геометрија пукотинских система. Анализа дисконтинуитета пукотина, раседа. Осе стреса. Раседнути набор. Схема Мудија и Хила. Класификовање наборних структура. Конструкција набора на основу изогона пада. Статистички дијаграми елемената склопа.
how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Литература:

  1. Price J.N., Cosgrove J. W., 1991: Analysis of Geological Structures; Cambridge University Press. UK.
  2. Петровић Б., 1991: Структурна геологија – практикум; Лабораторија за методе геолошког картирања, Београд.
  3. Димитријевић М., 1964: Структурна геологија – скрипта; Рударско-геолошки факултет, Катедра за методе геолошког картирања, Београд.
  4. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
voltarene patch voltarenplast voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски радови

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories go free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 40
усмени испит
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 5
практична настава 15
колоквијум-и 40
семинар-и

Додатни услови оцењивања: