Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет:8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Управљање отпадом - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Управљање отпадом - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Управљање чврстим отпадом подразумева како поновну употребу и искориштење састојака чврстог отпада тако и крајњу диспозицију отпадног материјала који ни на који начин не може бити искориштен. У оквиру овакве поставке предмета применом инжењерских принципа докторант се упознаје са разним приступима за избор најадекватнијег поступка или технологије за развој сложеног система за управљање чврстим отпадом. На курсу се стичу основна сазнања о принципима руковања чврстим отпадом, сазнања која омогућују да се на основу познавања састава и особина отпада процени да ли је неки материјал отпад или се пак може користити као нова техногена сировина. Проучава се велики броја процеса за третмана чврстог отпада, укључујући механички, термички и физичко хемијски, као и биолошки третман. Сазнања из области карактеризације, из сепарације, процесирања, из низа примера у привреди, као и трансформације чврстог отпада – било ког порекла, омогућују избор метода збрињавања и управљања отпадом, уз један интердисциплинарни приступ.

Исход предмета: По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу основне типове отпада – јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др.); да одреде основне физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе управљања отпадима; да разумеју операциона и регулаторна питања. Да се код студената развије способност предвиђања понашања неадекватно збринутог отпада, могућности комплексне валоризације отпадног материјала и давати му нову употребну вредност.

Садржај предмета:

У оквиру овог курса научиће се о класификацији различитих типова отпада према свом настанку, врсти те физичко-хемијским, биолошким и механичким карактеристикама. Изучиће се основни принципи, апарати и поступци рециклирања и збрињавања појединих врста отпада. Поступци фракционог издвајања појединих корисних компоненти отпада. Употреба издвојених продуката. Смањење отпада у појединим фазама производње и прераде минералних сировина. Размотриће се могућности смањења отпада у појединим фазама производње, прераде и коришћења минералних сировина. Минимизирање и безотпадне технологије. Неутрализација отпада. Термичка обрада отпада. Избор места за одлагање отпада према геолошким карактеристикама терена. Затим ће се, у оквиру овога курса, стећи основна сазнања о принципима руковања, управљања и збрињавања чврстог отпада. Кроз стратегију ће слушаоци бити упознати са историјом управљања отпадима, хијерархијом, еволуцијом опција, доношењем одлука. Проучаваће се велики број процеса за третман чврстог отпада., укључујући механички, термички и физичко хемијски, као и биолошки третман. Анализирани технолошки процеси биће примењљиви на разне врсте отпадног материјала, укључујући комунални чврсти отпад, опасан отпад, индустријски отпад који није штетан, отпад од вађења и прераде руде и пољопривредни отпад.

Литература:
1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. 2. Petruk William, 1998: Waste Characterization and Treatment. - Society for Mining Metallurgy & Exploration I. 3. Rhyner, Schwartz, Wenger, Kohrell. 1995: Waste Management and Resource Recovery, CRC Press. 4. Lottermoser, Bernd 2003: Mine Wastes - Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Springer XIV, 277 pp. 65 illus.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Видео бим, PC, рад са микроскопима, коришћење еталона из колекција.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: Одбрана 8 вежби (8 x 4 = маx. 32 бод.); Тест (4 x 3 = маx. 12 бод.); Семинарски (маx. 18 бодова); Писмени (4 x 7 = маx. 28 бода).