Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет: 153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Сигурност и заштита у рударским технолошким процес

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Сигурност и заштита у рударским технолошким процес

Предавачи: проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања у области развоја и организовања система управљања заштитом у технолошким процесима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина у функцији припреме за самостални истраживачки рад у овој области.

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
vermox prodej vermox prodej vermox cena
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Обученост за истраживања у области процене и управљања ризицима. Оспособљеност за мерење концентрације гасова и прашине, моделирање дисперзије полутаната у атмосфери радне околине и планирање и програмирање мера заштите. Обученост за процену климатских прилика радне око-лине и оспособљеност за предикцију и зонирање буке и планирање мера заштите. Оспособље-ност за планирање и организацију система као и управљање променама у систему безбедности и заштите у технолошким процесима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина.

walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Почетне методске јединице обухватају изучавање савремених принципа спровођења заштите на раду и метода процене и начина управљања ризицима у рударским технолошким системима. Изу-чавају се гасови и минерална прашина у рудничкој атмосфери, моделирање дисперзије полутаната у атмосфери радне околине и планирање и програмирање мера заштите. Студенти се обучавају за процену климатских прилика радне околине и оспособљавају за предикцију и зонирање буке и планирање мера заштите. Методска област техничке заштите у подземној експлоатацији обухвата упазнавање са савременим мерама техничке заштите при изради подземних просторија и подгра-ђивању, мерама заштите при откопавању и транспорту. Изучавају се динамичке појаве у рудници-ма и продор воде и житких материјала у рудничке просторије. На курсу студенти изучавају и про-блематику техничких мера заштите у површинској експлоатацији, аерозагађење површинских ко-пова, опасности и мере заштите од пожара и експлозије у рудницима. На крају курса се студенти упознају са начином планирања и организовањем службе спасавања у рудницима.
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Литература:

  1. Јовичић В. и др. (1987) Сигурност и техничка заштита у рударству, Тузла.
  2. Hartman H. (ed.) (1992), SME Mining Engineering Handbook, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. Littleton, Colorado, 2nd Ed. Vol.1.
  3. McPherson M.J. (1993) Subsurface Ventilation and Environmenta Engineering, Chapman & Hall.
  4. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет Београд, ISBN 86-7352-105-X
  5. Vutukuri V.S.,Lama R.D.,Environmental endineering in mines, Cambridge University Press
  6. International Labour Office (2001) Guidelines on occupational safety and health management systems, , ILO-OSH 2001, Geneva, ISBN 92-2-111634-4.
  7. Hammer W., Price D. (2001), Mining Environmental Handbook, Prentice Hall, New Jersey, ISBN 0-13-896515-3.
  8. Dhillon B.S. (2003) Engineering Safety: Fundamentals, Techniques and Applications, World Scientific, New Jersey, ISBN 981-238-221-6.
  9. John Ridley J., Channing J. (2003) Safety at Work, Butterworth-Heinemann, ISBN 0 7506 5493 7.
hiv prevention site aids testing at home
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
vermox prodej vermox spc vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и рад са појединцем.

how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
семинар-и 50

Додатни услови оцењивања: