Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет: 3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Физичка хемија површинских процеса и заштите животне средине

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Физичка хемија површинских процеса и заштите животне средине

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Проучавање физичкохемијских процеса који се одигравају у сложеним на границама фаза (гасовито/течно/чврсто), кроз изучавање кинетике (брзина и механизам), равнотеже и термодинамике процеса и примене одговарајућих физичкохемијских метода анализе, а у циљу примене знања на процесе прераде руде (млевење, флотирање, одводњавање, лужењe и др.), експлоатације нафте и у области заштите животне и радне средине.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis coupon site discount drug coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Исход предмета: Разумевање великог броја физичкохемијских микропроцеса који се одигравају на граници фаза у сложеним хетерогеним системима, оксидоредукционих услова у процесу млевења руде или у флотацијској пулпи, у воденим системима, стабилности колоидних система, услова таложења и прераде воде, као и особина површи¬н¬ски активних материја (колектора, пенушача), диспергатора, емулгатора, адсорбената, јоноизмењивача и др., кинетике и термо¬динами¬чких услова одигравања процеса на граничним површинама, и коначно примена у области експлоатације минералних сировина (гасовитих, течних и чврстих) и заштите животне и радне средине, решавању проблема везаних за докторски рад уз коришћење адекватних физичкохемијских метода анализе.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene

Садржај предмета:

Термодинамика површине. Процеси на граници фаза: гас/течно, гас/чврсто течно/течно, течно/чврсто, чврсто/чврсто. Адсорпција (физичка и хемијска). Специфична површина. Топлота адсорпције. Адсорпција на граници гас/чврсто. Гасна хроматографија. Површински напон, методе одређивања. ПАМ. ККМ. Гипсова адсорпциона изотерма. Емулзије и пене.Семинар I. Адсор-пција на граници течно/чврсто. Структура двојног електричног слоја. Зета потенцијал. Методе одређивања. Адсорпционе изотерме. Јонска измена. Кинетика адсорпције. Кинетика флотирања. Примена адсорбената у заштити животне и радне средине. Примена термалних (TGA, DTA, DSC), спектроскопских (UV-Vis, IR, ATR-IR, AES, ESCA) метода, HPLC, у анализи процеса адсорпције. Електронска микроскопија. Електронска микроанализа. Колиоди. Коагулација. Флокулација. Реологија. Семинар II. Електрохемијске реакције на граници течно/чврсто, чврсто/чврсто. Равнотежни и неравнотежни процеси. Галвански контакт у про-цесу млевења и флотирања. Електролиза. Корозија. Еh-pH (Pourbeau-ови) дијаграми термодинамичке стабилности система елемент/вода, минерал/вода. Заштита од корозије. Одабране електрохемијске методе за анализу наведених процеса. Катализа. Кинетика хетерогене катализе. Хемисорпција и катализа. Примена катализе у заштити животне средине.
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts site pharmacy discounts
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code

Литература:

 1. Д. Вучинић, Светлана Попов: Физичка хемија, РГФ,2004.
 2. И. Холцлајтнер-Антуновић: Општи курс физичке хемије, Завод за уџбенике и наставна средства , Бгд, 2000.
 3. A. W. Adamson, Physical Chemistry of Surfaces, John Wiley &Sons, NY, 1990.
 4. С. Ментус, Електрохемија, Факултет за физичку хемију, Београд, 1993.
 5. Proceedings of the Third International Symposium on Electrochemistry in Mineral & Metal Processing III (Proceedings / The Electrochemical Society),R. Woods, P. E. Richardson (Editori), Electrochemical Society, 1992
 6. D. Myers, Surface, Interface & Colloid: Principles and Applications, VCH Publishers, 1995.
 7. Handbook of Surface and Colloid Chemistry, 2nd Ed.,Edited by K.S. Birdi, CRC Press 2002
 8. В.Дондур, Хемијска кинетика, Факултет за физичку хемију, Београд, 1992
 9. Н.Петрановић, Хемијска термодинамика, Факултет за физичку хемију, Београд, 1992
 10. Ц.Ментус, У.Миоч, Одабране методе физичкохемијске анализе, Фак. за физ. хемију, , 1992
 11. Физичкохемијске методе , Хемијско-технолошки приручник, Рад, Бгд., 1985.
 12. Корозија и заштита, Хемијско-технолошки приручник, Рад, Бгд., 1985.
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: предавања, студ. истражив. рад, семинари, консултације

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: