Српски | English

Моделирање разраде гасних и гасокондензатних лежишта

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Моделирање разраде гасних и гасокондензатних лежишта

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: положен испит Разрада нафтних и гасних лежишта I, II и III

how married men cheat cheat on your wife black women white men
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Циљ предмета: Оспособљавање студената за анализу резултата хидродинамичких испитивања, теорију и праксу моделирања - пројектовања разраде гасних и гасокондензатних лежишта.

hiv prevention site aids testing at home
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
voltarene patch voltarene 50 voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области моделирања примарне, допунске и секундарне разраде гасних и гасокондензатних лежишта, комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта и техно-економске оптимизације разраде лежишта.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Хидродинамичка испитивања гасних и гасокондезатних лежишта. Анализа карактеристика гасних лежишта са различитим енергетским режимима. Методе моделирања разраде гасних лежишта. Методе моделирања разраде гасокондензатних лежишта. Техно-економска оптимизација разраде гасних и гасокондезатних лежишта.
can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code

Литература:

  1. Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса, Зоран Ивановић: VII део "Гасна лежишта", Нови Сад 1970.год.
  2. Пројектовање разраде нафтних и плинских лежишта, Велимир Сариђа
  3. L.P.Dake: Fundamentals of Reservoir Engineering, prevod Lj. Parađanin Specijalna poglavlja razrade naftnih ležišta, Novi Sad 1984
  4. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Zagreb, 1986.
walgreen online coupons open rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts read pharmacy discounts
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, теренска настава

walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 5
колоквијум-и 40
семинар-и

Додатни услови оцењивања: