Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет:8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Отпрашивање

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (X семестар -DAS), Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (X семестар -DAS)

Назив предмета: Отпрашивање

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је да се студент упозна са изворима прашине, проблемима који се јављају у постројењима због запрашености и могућностима за смањење концентрације прашине и довођење радне атмосфере на нивое прописане важећим законом. Поред упознавања са основним принципима отпрашивања, затим конструкцијом уређаја за отпрашивање, студенти ће се упознати и са начином избора и прорачуна уређаја за отпрашивање.

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава
У оквиру овог курса студенти ће се упознати са изворима прашине (општим појмовима о прашини, методама за одређивање карактеристика и количине прашине у ваздуху), теоретским основама кретања ваздуха кроз цевоводе, основним деловима цевоводних система и прорачуну цевовода, врстама уређаја за отпрашивење (циклони, инерциони сепаратори, врећасти филтери, електрофилтери, мокри одвајачи-скрубери), врстама вентилатора и постојећим нормама и прописима. Поред тога, студенти ће кроз примере разних система опрашивања добити увид у све податке који су потребни за пројектовање неког система за отпрашивање као што следи:
 1. План и пресеци погона који ће се отпрашивати, шема технолошког процеса, ситуациони план предузећа са локацијом погона који ће се отпрашивати
 2. Одређивање потребне количине усисног ваздуха
 3. Одређивање брзине ваздуха
 4. Прорачун, величина и избор врсте отпрашивача
 5. Одређивање димензија и губитка притиска у цевоводима
 6. Спецификација делова цевовода
 7. Прорачун и избор вентилатора
 8. Израда диспозиционе шеме система за отпрашивање
 9. Предмер и предрачун
Практична настава
Практична настава одвија се кроз вежбе у лабораторији за ПМС. ВЕЖБЕ прате предавања. Студенти изводе експерименте самостално или групно а резултате приказују у својим дневницима.

Литература:

 1. К.Г.Руденко, Обеспиливание и пилеулавливание при обработке полезних минералних ископаемих, ГНТИ, Москва, 1963
 2. WEISS, N. L, SME Mineral Processing Handbook, Vol. I and II , AIMMPE, N.Y., 1985
 3. Wills, B.A., Mineral Processing Technology, B-H, Oxford, 1997
 4. C. Pazar, Air and gas cleaning Equipment, Academic Presss, New York, 1968
 5. А. Бишчевић, Пројектовање отпрашивања, Тузла, 1975
 6. А.В. Калмиков, Промишленаја вентилација на обогатитељних и брикетних фабриках, НЕДРА, Москва, 1980

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Аудио-визуелне методе наставе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
5
45

Додатни услови оцењивања: