Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 8-9

Кабинет: 102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Механика I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Механика I

Предавачи: проф. др Инес Гроздановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: Математика 1

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
hiv prevention site aids testing at home
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Циљ предмета: Упознавање са димензионисањем елемената конструкција за основне врсте напрезања.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
СТАТИКА: Увод, сила, пројекција силе на осу, пројекција силе на раван, аналитички начин одређивања силе и њених пројекција, појам главног вектора, појам спољашње и унутрашње силе, везе и реакције веза, сила трења клизања, момент силе за осу, појам спрега, момент силе за тачку, редукција произвољног система сила на тачку, услови равнотеже тела на које дејствује произвољан систем сила, услови равнотеже за специјалне системе сила, Варињонова теорема, неки примери реакција веза, поступак решавања задатака, тежиште хомогених тела, греда и конзола (Дијаграми аксијалних и трансферзалних сила и момената савијања).
ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА: Увод, основни појмови и дефиниције, напон и деформација, унутрашња дејства у попречном пресеку штапа, претпоставке о деформацији и материјалу, геометријске карактеристике равних површи, аксијално напрезање штапа, елементи теорије напона (напонско стање у околини тачке, главне површи и главни нормални напони, раванско напонско стање), елементи теорије деформације (померање и деформација, веза између померања и деформације), конститутивне једначине (дефиниције неких идеалних тела, генералисани хуков закон). Увијање штапа кружног попречног пресека, савијање греде, смицање, извијање штапа, сложено напрезање греде (косо савијање греде, ексцентрични притисак греде), еластичне линије греде (метод непосредног интеграљења, метод суперпонирања деформација), статички неодређене греде (метод угиба, Клапејронов метод).
why men cheat how women cheat dating for married people
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Литература:

  1. Х. Пашић, Статика, Свијетлост, Сарајево, 1988
  2. Д. Голубовић, М. Којић, Р. Савић, Методичка збирка задатака из Механике – Статика, Научна књига, Београд 1984
  3. И. Шестак, И. Гроздановић, Отпорност материјала, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2002
  4. Ј. Мандић, Н. Татић, Збирка решених задатака из Отпорности материјала, Научна књига, Београд, 1976
  5. П. Козић, Отпорност материјала, Издавачка јединица Универзитета у Нишу, 2003
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 24
усмени испит 36
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: