Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет:8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Депоновање флотацијске јаловине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (X семестар -DAS), Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS), Инжењерство заштите на раду (X семестар -DAS), Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Депоновање флотацијске јаловине

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић, доц. др Драгана Нишић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са принципима, могућностима и поступцима прикупљања, транспорта и депоновања индустријског отпада из рударских и термоенергетских објеката (јаловине, пепео и шљаке итд.)

Исход предмета: Обученост за анализу, пројектовање и експлоатацију система за прикупљање, транспорт и депоновање индустријског отпада из рударских и термоенергетских објеката.

Садржај предмета:


Теоријска настава.
Депоније отпадних материјала. Намена, задаци, статистички показатељи, врсте. Основне карактеристике отпада. Врсте тла. Гранулометријски састав. Хемијски и минералошки састав. Густина, запреминска густина и хидрауличка збијеност. Влажност, сатурисаност. Порозност и коефицијент порозности. Збијеност и релативна збијеност. Брзина таложења. Елементи унутрашњег отпора. Стишљивост. Коефицијент филтрације. Конзистенција. Основни елементи система за депоновање отпадних материјала. Транспорт. Оконтурење депоније. Решавање природних водотокова. Систем депоновања. Евакуација слободне воде. Заштита. Осматрање. Избор локације. Техничко-технолошки, урбанистички, економски, еколошки и социолошки услови. Методе надградње. Наступна, одступна и метода централне линије. Специфичности депоновања пепела и шљаке. Специфичности депоновања јаловине из постројења за рипрему минералних сировина. Вода у депонији. Порекло. Вода унутар контура јаловишта. Таложно језеро. Отицање воде из јаловишта. Филтрација. Дренаже. Колектори. Биланс воде. Оксидација. Пројектовање депонија. Законска регулатива у земљи и свету. Капацитет. Прорачуни. Опрема. Одржавање. Поремећаји у експлоатацији и могуће хаварије. Статистички преглед. Приказ неких хаварија у свету и код нас.
Практична настава.
Карактеристике отпада. Одређивање појединих параметара. Пројектовање депоније отпадних материјала - решавање практичног проблема. Избор локације. Одређивање величине. Динамика надградње. Дефинисање сливног подручја. Решавање проблема прихватања, задржавања и евакуације вода. Дефинисање величине таложног језера. Дефинисање висинских односа круне насипа и коте депонованог материјала.

Литература:

  1. Environment Australia, (1995), Tailings containment, Rehabilitation and revegetation, Best Practice Environmental Management in Mining
  2. Евдокимов П.Д., Сазонов Г.Т., (1978), Проектирование и эксплуатация хвостовьіх хозяйств обогатительньіих фабрик, Недра, Москва
  3. ICOLD, Bulletin 74, Bulletin 104, Bulletin 103, Bulletin 106, Bulletin 121, Paris
  4. Најдановић Н., Обрадовић Р., (1981), Механика тла у инжењерској пракси, Рударски институт, Београд
  5. Robinsky E.I., (1999), Thickened tailing disposal in the mining industry, E.I.Robinsky associates Ltd, Toronto

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: предавања + вежбања

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
20
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
10

Додатни услови оцењивања: