Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail:

Математика I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (I семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS), Рударско инжењерство (I семестар -OAS)

Назив предмета: Математика I

Предавачи: др Зоран Пуцановић, Марија Радојичић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: Нема

how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Циљ предмета: Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Математике за потребе будућих инжењера технике

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Исход предмета: Студенти ће овладати применом математичког апарата за решавање инжењерских проблема

did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cialis coupon site discount drug coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове математичке логике и теорије скупова. Следи упознавање са пољем реалних и комплексих бројева, полиномима и њиховим особина
ма. Потом се изучавају основни елементи линеарне алгебре: системи линеарних једначина и њихово решавање, матрице и детерминанте. Област аналитичке геометрије обухвата основне појмове аналитичке геометрије у равни и аналитичке геометрије у простору.
Практична настава:
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003.
  2. Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2006.
  3. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду, 2004.
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе (израда задатака)

in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 20
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 10
колоквијум-и 2x15

Додатни услови оцењивања: Услов: да се приступи писменом испиту је освајање 10 од могућих 30 поена на колквијумима.
Услов: да се приступи усменом испиту је освајање укупно 35 од могућих 70 поена на свим предиспитним обавезама (редовно похађање предавања и вежби и колоквијуми) и на писменом испиту, а од тога најмање 8 (од могућих 20) поена на писменом испиту.

prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers